Biz hakda

X-TY-1-103959470

Kompaniýanyň tertibi

Hangzhou Tungyu Tekstil Co., Ltd. Hytaýyň Hangzhou şäherinde ýerleşýän, perdeler, roman perdeleri, rolikli perdeler üçin gündelik matalar we bezeg matalary üçin gara matalary öndürmekde ýöriteleşendir.10 ýyllyk eksport tejribesi bilen Tungyu çalt ösýär.Müşderilerimizi elmydama iň möhüm baýlyk hasaplaýardyk.Tungyu-da müşderilerimiziň talaplaryna we ýüzbe-ýüz bolýan kynçylyklaryna düşünýäris.Şeýle hem, adatça maýa çykdajylaryny azaltmak isleýändiklerini, matalary bilen üpjün etmek we goldamak üçin çykdajylaryň öňünden aýdyp boljakdygyny we üpjün edijileriň ösýän ýa-da rasionallaşdyrylan işe çalt reaksiýa berip biljek çözgütleri berip biljekdigini bilýäris.

Meşhur grek filosofy Heraklit: "Üýtgeýän ýeke-täk zat üýtgeşiklik" diýdi.Tungýuda biziň işimiz hemişe gatnaşýar.Üýtgemegi onuň bilen bäsleşmegiň ýerine kabul edýäris.Bütin dünýäde iň moda matalary taýýarlamaga höwesimiz bar.Iň ýokary hilli hyzmat bilen iň oňat baha önümlerini üpjün edip bileris.Tungyu, 10 ýyldan gowrak wagt bäri we 36-dan gowrak ýurtda penjire kölegeli matalar bilen üpjün edýär we ähli zerurlyklary kanagatlandyrýan dürli matalary hödürleýäris.Önümlerimiz bütin dünýäde, esasanam Awstraliýanyň, Europeewropanyň, Eastakyn Gündogaryň we Amerikanyň ýurtlarynda satyldy.
“Ilki bilen hil matalary, ilkinji nobatda hyzmat” syýasatyna esaslanyp, kiçi telekeçiligiň henizem uly işdigine ynanýarys.Müşderilerimize aýratyn müşderi hyzmatyny, bäsdeşlik bahalaryny we ýokary hilli Custom Design, OEM, ODM matalaryny hödürläp, müşderilerimiziň talaplaryny kanagatlandyrmaga kömek etmek üçin öz işimizi gurduk.Önümlerimiz arhitektorlar, potratçylar we perde öndürijiler ýa-da söwdagärler ýaly öý eýeleri, täjirçilik üpjünçileri üçin elýeterlidir.
Howpsuzlygy we ähli matalara berk gözegçilik etmegi talap edýäris.Müşderilerimiziň talaplaryny diňlemek we mümkin boldugyça üýtgeşmeleri amala aşyrmak arkaly gowulaşmalar edildi.
Tungýunyň geljeginiň ajaýyp boljakdygyna hakykatdanam ynanýarys.Indiki burçda nämeleriň bardygyny görüp begenýäris.

Zawod

2
3
4
Tyabout